Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55344 dawne 20742 Identity with Windows Server

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Gadzet do szkolenia za 1zł
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Termin potwierdzony
Szkolenie hybrydowe.
Gadżet do szkolenia za 1 zł (widoczny przy składaniu zamówienia)
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena od 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto) Cena od 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora naucza specjalistów IT, jak wdrożyć i skonfigurować Usługi katalogowe Active Directory (AD DS) w środowisku rozproszonym, jak wdrożyć Politykę grup, jak wykonywać kopie zapasowe i przywracanie, oraz jak monitorować i rozwiązywać problemy związane z Active Directory w systemie Windows Server. Dodatkowo, ten kurs uczy studentów, jak wdrażać inne role serwera Active Directory, takie jak Usługi Federacji Active Directory (AD FS) i Usługi Certyfikacji Active Directory (AD CS). Chociaż ten kurs i związane z nim laboratoria są napisane dla systemu Windows Server 2022, umiejętności uczone będą również kompatybilne wstecznie dla serwera 2016 i serwera 2019. Kurs i laboratoria skupiają się również na sposobach administracji serwerem Windows przy użyciu tradycyjnych narzędzi, takich jak PowerShell i Manager serwera, ale także Windows Admin Center.

Profil odbiorcy

Ten kurs jest głównie przeznaczony dla istniejących specjalistów IT, którzy posiadają pewną wiedzę i doświadczenie związane z AD DS i którzy chcą rozwijać swoją wiedzę na temat technologii tożsamości i dostępu w systemie Windows Server. Typowo obejmuje to:

Administratorów AD DS, którzy chcą się szkolić w technologiach tożsamości i dostępu z systemem Windows Server 2016, Windows Server 2019 lub Windows Server 2022.

Administratorów systemów lub infrastruktury z ogólnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu AD DS, którzy chcą przekwalifikować się w podstawowe i zaawansowane technologie tożsamości i dostępu w systemie Windows Server 2016, Windows Server 2019 lub Windows Server 2022.

Po ukończeniu kursu

 • Instalowanie i konfigurowanie kontrolerów domeny.
 • Zarządzanie obiektami w AD DS za pomocą narzędzi graficznych i Windows PowerShell.
 • Wdrażanie AD DS w złożonych środowiskach.
 • Wdrażanie i administrowanie Usługami Zarządzania Prawami Active Directory (AD RMS).
 • Wdrażanie witryn AD DS, oraz konfigurowanie i zarządzanie replikacją.
 • Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy (GPO).
 • Zarządzanie ustawieniami użytkowników za pomocą GPO.
 • Zabezpieczanie AD DS i kont użytkowników.
 • Wdrażanie i zarządzanie hierarchią certyfikatów z wykorzystaniem AD CS.
 • Wdrażanie i administrowanie certyfikatami.
 • Wdrażanie i administrowanie AD FS.
 • Wdrażanie synchronizacji między AD DS a Azure AD.
 • Monitorowanie, rozwiązywanie problemów oraz zapewnianie ciągłości działania usług AD DS.

 

Konspekt

Moduł 1: Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny

Ten moduł opisuje funkcje AD DS oraz sposób instalacji kontrolerów domeny (DCs). Omawia również kwestie związane z wdrożeniem kontrolerów domeny.

Zajęcia

 • Omówienie AD DS
 • Omówienie kontrolerów domeny AD DS
 • Wdrażanie kontrolera domeny

 

Lab: Wdrażanie i zarządzanie AD DS

 • Wdrażanie AD DS
 • Wdrażanie kontrolerów domeny poprzez klonowanie kontrolera domeny
 • Zarządzanie AD DS

 

Moduł 2: Zarządzanie obiektami w AD DS

Ten moduł opisuje różne techniki zarządzania obiektami w AD DS. Dotyczy to tworzenia i konfigurowania obiektów użytkowników, grup i komputerów.

Zajęcia

 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie grupami w AD DS
 • Zarządzanie obiektami komputerów w AD DS
 • Używanie programu Windows PowerShell do zarządzania AD DS
 • Wdrażanie i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi

 

Lab: Zarządzanie obiektami AD DS

 • Tworzenie i zarządzanie grupami w AD DS
 • Tworzenie i konfigurowanie kont użytkowników w AD DS
 • Zarządzanie obiektami komputerów w AD DS

 

Lab: Administrowanie AD DS

 • Delegowanie zarządzania dla jednostek organizacyjnych
 • Tworzenie i modyfikowanie obiektów AD DS za pomocą programu Windows PowerShell

 

Moduł 3: Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS

Ten moduł opisuje planowanie i wdrażanie wdrożenia AD DS, które obejmuje wiele domen i lasów. Moduł przedstawia przegląd składników w zaawansowanym wdrożeniu AD DS, proces wdrażania rozproszonego środowiska AD DS oraz procedurę konfigurowania zaufań AD DS.

Zajęcia

 • Przegląd zaawansowanych wdrożeń AD DS
 • Wdrażanie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfigurowanie zaufań AD DS

 

Lab: Zarządzanie domenami i zaufaniem w AD DS

 • Wdrażanie zaufania lasów
 • Wdrażanie domen podrzędnych w AD DS

 

Moduł 4: Wdrażanie i zarządzanie witrynami AD DS oraz replikacją

Ten moduł opisuje planowanie i wdrażanie wdrożenia AD DS obejmującego wiele lokalizacji. Moduł wyjaśnia, jak działa replikacja w środowisku Windows Server AD DS.

Zajęcia

 • Przegląd replikacji AD DS
 • Konfigurowanie witryn AD DS
 • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji AD DS

 

Lab: Wdrażanie witryn i replikacji AD DS

 • Modyfikowanie domyślnej witryny
 • Tworzenie dodatkowych witryn i podsieci
 • Konfigurowanie replikacji AD DS
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów replikacji AD DS

 

Moduł 5: Wdrażanie zasad grup

Ten moduł opisuje wdrażanie infrastruktury GPO. Moduł zapewnia przegląd komponentów i technologii, które tworzą strukturę zasad grup.

Zajęcia

 • Wprowadzenie do zasad grup
 • Wdrażanie i zarządzanie GPO
 • Zasięg zasad grup i przetwarzanie zasad grup
 • Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem zasad grup

 

Lab: Wdrażanie infrastruktury zasad grup

 • Tworzenie i konfigurowanie GPO
 • Zarządzanie zasięgiem GPO

 

Lab: Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą zasad grup

 • Weryfikacja stosowania GPO
 • Rozwiązywanie problemów z GPO

 

Moduł 6: Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grup

Ten moduł opisuje konfigurowanie ustawień zasad grup i preferencji zasad grup. Dotyczy to wdrażania szablonów administracyjnych, konfigurowania przekierowań folderów i skryptów oraz konfigurowania preferencji zasad grup.

Zajęcia

 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfigurowanie przekierowań folderów, instalacji oprogramowania i skryptów
 • Konfigurowanie preferencji zasad grup

 

Lab: Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą GPO

 • Używanie szablonów administracyjnych do zarządzania ustawieniami użytkownika
 • Wdrażanie ustawień za pomocą preferencji zasad grup
 • Konfigurowanie przekierowań folderów
 • Planowanie zasad grup (opcjonalnie)

 

Moduł 7: Zabezpieczanie usług Active Directory Domain Services

Ten moduł opisuje konfigurowanie zabezpieczeń kontrolerów domeny, zabezpieczeń kont, zabezpieczeń hasła i zarządzania kontami usług zarządzanych przez grupę (gMSA).

Zajęcia

 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Wdrażanie zabezpieczeń kont
 • Wdrażanie autentykacji audytu
 • Konfigurowanie zarządzanych kont usługowych

 

Lab: Zabezpieczanie AD DS

 • Wdrażanie zasad bezpieczeństwa dla kont, haseł i grup administracyjnych
 • Wdrażanie i konfigurowanie RODC
 • Tworzenie i powiązywanie konta gMSA

 

Moduł 8: Wdrażanie i zarządzanie AD CS

Ten moduł opisuje wdrażanie wdrażania AD CS. Obejmuje to wdrażanie, administrowanie i rozwiązywanie problemów z CA.

Zajęcia

 • Wdrażanie CA
 • Administrowanie CA
 • Rozwiązywanie problemów i utrzymanie CA

 

Lab: Wdrażanie i konfigurowanie hierarchii CA dwupoziomowej

 • Wdrażanie autonomicznego CA
 • Wdrażanie przedsiębiorstwa podrzędne CA

 

Moduł 9: Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

Ten moduł opisuje wdrażanie i zarządzanie certyfikatami w środowisku AD DS. Obejmuje to wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów, zarządzanie odwołaniem certyfikatów i odzyskiwaniem, korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym oraz wdrażanie kart inteligentnych.

Zajęcia

 • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie wdrażaniem, odwołaniem i odzyskiwaniem certyfikatów
 • Korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Wdrażanie i zarządzanie kartami inteligentnymi

 

Lab: Wdrażanie i używanie certyfikatów

 • Konfigurowanie szablonów certyfikatów
 • Zapisywanie i używanie certyfikatów
 • Konfigurowanie i wdrażanie odzyskiwania klucza

 

Moduł 10: Wdrażanie i administrowanie AD FS

Ten moduł opisuje AD FS i sposób konfigurowania AD FS w scenariuszu jednoorganizacyjnym i wieloorganizacyjnym.

Zajęcia

 • Przegląd AD FS
 • Wymagania i planowanie AD FS
 • Wdrażanie i konfigurowanie AD FS
 • Przegląd proxy aplikacji internetowych

 

Lab: Wdrażanie AD FS

 • Konfigurowanie wymagań wstępnych AD FS
 • Instalacja i konfiguracja AD FS
 • Konfigurowanie aplikacji wewnętrznych AD
 • Konfigurowanie AD FS dla partnerów biznesowych federacji

 

Moduł 11: Wdrażanie i administrowanie AD RMS

Ten moduł opisuje wdrażanie wdrażania AD RMS. Moduł zapewnia przegląd AD RMS, wyjaśnia, jak wdrażać i zarządzać infrastrukturą AD RMS oraz jak konfigurować ochronę treści AD RMS.

Zajęcia

 • Przegląd AD RMS
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfigurowanie ochrony treści AD RMS

 

Lab: Wdrażanie infrastruktury AD RMS

 • Instalacja i konfiguracja AD RMS
 • Konfigurowanie szablonów AD RMS
 • Korzystanie z AD RMS na klientach

 

Moduł 12: Wdrażanie synchronizacji AD DS z usługą Microsoft Azure AD

Ten moduł opisuje planowanie i konfigurowanie synchronizacji katalogowej między usługą Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) a lokalnym AD DS. Moduły opisują różne scenariusze synchronizacji, takie jak synchronizacja Azure AD, AD FS i Azure AD oraz Azure AD Connect.

Zajęcia

 • Planowanie i przygotowywanie do synchronizacji katalogowej
 • Wdrażanie synchronizacji katalogowej za pomocą Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami za pomocą synchronizacji katalogowej

 

Lab: Konfigurowanie synchronizacji katalogowej

 • Przygotowanie do synchronizacji katalogowej
 • Konfigurowanie synchronizacji katalogowej
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami Active Directory oraz monitorowanie synchronizacji katalogowej

 

Moduł 13: Monitorowanie, zarządzanie i przywracanie AD DS

Zajęcia

 • Monitorowanie AD DS
 • Zarządzanie bazą danych Active Directory
 • Opcje kopii zapasowych i przywracania dla AD DS i innych rozwiązań związanych z tożsamością i dostępem

 

Lab: Przywracanie obiektów w AD DS

 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie AD DS
 • Przywracanie obiektów w AD DS
Pokaż więcej
Wymagania
 • Pewne zrozumienie i doświadczenie z koncepcjami i technologiami Active Directory w systemie Windows Server.
 • Doświadczenie w pracy z konfiguracją systemu Windows Server.
 • Doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozwiązywanie nazw oraz protokół konfiguracji Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Doświadczenie w pracy z podstawowymi koncepcjami wirtualizacji serwerów.
 • Świadomość podstawowych praktyk bezpieczeństwa.
 • Doświadczenie praktyczne z systemami operacyjnymi klientów Windows, takimi jak Windows 10 lub Windows 11.
 • Podstawowe doświadczenie z interfejsem wiersza polecenia Windows PowerShell.
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

 

Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Gadżety
Słuchawki nauszne SoundCore Q30

Słuchawki bezprzewodowe ANKER SoundCore LIFE Q30

Muzyka z certyfikatem Hi-Res

Usłysz każdy szczegół ulubionej muzyki dzięki 40-milimetrowym przetwornikom Life Q30. Wysoce elastyczne jedwabne membrany odtwarzają potężny bas i czyste tony wysokie do 40 kHz, zapewniając lepszą czystość.

Zaawansowana technologia redukcji szumów

Skoncentruj się dzięki hybrydowej aktywnej redukcji szumów Life Q30. Dwa mikrofony wykrywają hałas i odfiltrowują do 95% szumów o niskiej częstotliwości otoczenia, dzięki czemu nic nie odwraca Twojej uwagi od muzyki.

Najlepsze wrażenia z redukcji hałasu

Dostosuj redukcję hałasu swojego Life Q30 za pomocą 3 trybów:

 • Transport: redukuje hałas silników, silników lotniczych, pojazdów
 • Na zewnątrz: redukuje hałas powodowany przez ruch uliczny i wiatr
 • Wewnątrz: redukuje hałas z biur, w których rozmawiają ludzie,
 • Zwiększona przejrzystość połączeń
 • Life Q30 łączy 2 mikrofony z algorytmem redukcji szumów, aby dokładnie odbierać i wzmacniać Twój głos, jednocześnie tłumiąc inne dźwięki. Zapewnia to wyraźne rozmowy.

40 godzin odtwarzania

Słuchawki z aktywną redukcją szumów Life Q30 odtwarzają do 40 godzin muzyki w trybie redukcji szumów. Tryb domyślny wydłuża czas odtwarzania do 60 godzin. Ponadto po 5 minutach ładowania masz już 4 godziny czasu słuchania muzyki.

Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3700,00 zł netto (4551,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
3 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3400,00 zł netto (4182,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2900,00 zł netto (3567,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1200,00 zł netto (1476,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2800,00 zł netto (3444,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2300,00 zł netto (2829,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2800,00 zł netto (3444,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2200,00 zł netto (2706,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie przez Internet

Najbliższy termin: 04-06-2024 08:00

Cena katalogowa: 980,00 zł netto (1205,40 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 13-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 620,00 zł netto (762,60 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
74 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 12-08-2024 09:00

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 23-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 690,00 zł netto (848,70 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
37 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 25-04-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
31 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Termin: 26-08-2024, Godzina: 09:00
Termin: 16-09-2024, Godzina: 09:00
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący Certyfikowany trener Microsoft
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft
  Termin potwierdzony
  Szkolenie hybrydowe.
  Gadżet do szkolenia za 1 zł (widoczny przy składaniu zamówienia)