Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55380 Administering a SQL Database Infrastructure

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
4 dni, 32 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 3500,00 zł netto (4305,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

Kurs 55380A jest odpowiednikiem społecznościowym wycofanego kursu MOC 20764 – Administering a SQL Database Infrastructure. Skillable przetworzył ten popularny kurs Administering a SQL Database, wykorzystując nowoczesny model projektowania instrukcji skoncentrowany na wyzwaniach. Żywe ćwiczenia praktyczne są kluczowym elementem tego kursu, pozwalając uczącym się uczyć się poprzez działanie, a także obejmują dodatkowe materiały referencyjne oraz dostęp po zakończeniu kursu do Challenge Labs od Skillable, co dodatkowo promuje i umożliwia ciągłe uczenie się. W trakcie tego 4-dniowego kursu, uczący się zweryfikują swoje podstawowe umiejętności związane z administracją infrastrukturą bazy danych SQL Server, w tym bezpieczeństwem, szyfrowaniem oraz najlepszymi praktykami dotyczącymi tworzenia kopii zapasowych i przywracania.

Profil odbiorcy

Kurs ten jest przeznaczony dla profesjonalistów IT zarządzających i utrzymujących administrację baz danych SQL Server.

Czego się nauczysz?

 • Konfiguracja bezpieczeństwa SQL Server
 • Szyfrowanie i audytowanie danych
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie baz danych SQL
 • Zarządzanie automatyzacją w SQL Serverze
 • Import i eksport danych
 • Monitorowanie wydajności SQL Servera
Konspekt

Moduł 1: Konfiguracja Bezpieczeństwa SQL Servera

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą konfigurować bezpieczeństwo SQL Servera. Najpierw uczestnik skonfiguruje tryb uwierzytelniania serwera, a następnie utworzy logowania SQL do uwierzytelniania. Kolejno, utworzy logowania systemu Windows do uwierzytelniania, a potem stworzy użytkowników bazy danych do autoryzacji.

Lekcje:

 • Konfiguracja trybu uwierzytelniania serwera
 • Utworzenie logowań SQL do uwierzytelniania
 • Utworzenie logowań systemu Windows do uwierzytelniania
 • Utworzenie użytkowników bazy danych do autoryzacji

 

Laboratorium: Konfiguracja Bezpieczeństwa SQL Servera

 • Utworzenie logowań SQL do uwierzytelniania.
 • Utworzenie logowań systemu Windows do uwierzytelniania.
 • Utworzenie użytkowników bazy danych do autoryzacji.

 

Moduł 2: Przypisywanie Ról Serwera i Bazy Danych

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą przypisywać role dla serwera Microsoft SQL. Najpierw uczestnik przypisze stałą rolę serwera do logowania, a następnie utworzy i przypisze zdefiniowaną przez użytkownika rolę serwera do logowania. Ostatecznie, przypisze stałe i zdefiniowane przez użytkownika role bazy danych do użytkowników bazy danych.

Lekcje:

 • Przypisywanie ról dla serwera Microsoft SQL
 • Przypisanie stałej roli serwera do logowania
 • Utworzenie i przypisanie zdefiniowanej przez użytkownika roli serwera do logowania
 • Przypisanie stałych i zdefiniowanych przez użytkownika ról bazy danych do użytkowników bazy danych

 

Laboratorium: Przypisywanie Ról Serwera i Bazy Danych

 • Przypisanie stałej roli serwera
 • Utworzenie i przypisanie zdefiniowanej przez użytkownika roli serwera
 • Przypisanie stałych i zdefiniowanych przez użytkownika ról bazy danych

 

Moduł 3: Autoryzowanie Użytkowników do Dostępu do Zasobów

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą autoryzować dostęp do serwera Microsoft SQL. Najpierw uczestnik autoryzuje dostęp użytkownika do obiektów, a następnie autoryzuje użytkowników do wykonywania kodu. Ostatecznie, uczestnik skonfiguruje uprawnienia na poziomie schematu.

Lekcje:

 • Autoryzowanie dostępu do serwera Microsoft SQL
 • Autoryzowanie dostępu użytkownika do obiektów
 • Autoryzowanie użytkowników do wykonywania kodu
 • Konfigurowanie uprawnień na poziomie schematu

 

Laboratorium: Autoryzowanie Użytkowników do Dostępu do Zasobów

 • Autoryzowanie dostępu użytkownika do obiektów
 • Autoryzowanie użytkowników do wykonywania kodu
 • Konfigurowanie uprawnień na poziomie schematu

 

Moduł 4: Ochrona Danych za Pomocą Szyfrowania i Audytu

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą chronić dane w serwerze Microsoft SQL. Najpierw uczestnik zaszyfruje bazę danych za pomocą Transparentnego Szyfrowania Danych, a następnie zaszyfruje wrażliwe kolumny za pomocą Zawsze Szyfrowanych. Ostatecznie uczestnik włączy audyt SQL, umożliwiając audytowanie aktywności serwera SQL.

Lekcje:

 • Ochrona danych w serwerze Microsoft SQL
 • Szyfrowanie bazy danych za pomocą Transparentnego Szyfrowania Danych
 • Szyfrowanie wrażliwych kolumn za pomocą Zawsze Szyfrowanych
 • Włączenie audytu SQL do umożliwienia audytowania aktywności serwera SQL

 

Laboratorium: Ochrona Danych za Pomocą Szyfrowania i Audytu

 • Zaszyfrowanie bazy danych
 • Zaszyfrowanie wrażliwych kolumn
 • Włączenie audytu SQL

 

Moduł 5: Tworzenie Kopii Zapasowych Baz Danych SQL Server

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą tworzyć kopie zapasowe baz danych Microsoft SQL Server. Najpierw uczestnik wykona pełną kopię zapasową bazy danych, a następnie kopię zapasową dziennika transakcji.

Lekcje:

 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych Microsoft SQL Server
 • Wykonywanie pełnej kopii zapasowej bazy danych
 • Wykonywanie kopii zapasowej dziennika transakcji

 

Laboratorium: Tworzenie Kopii Zapasowych Baz Danych SQL Server

 • Utworzenie i wykonanie zapytania Transact-SQL zwracającego kopię zapasową
 • Utworzenie logicznego urządzenia kopii zapasowej
 • Utworzenie kopii zapasowej dziennika końcowego dla bazy danych

 

Moduł 6: Przywracanie Baz Danych SQL Server

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą przywracać bazy danych w serwerze Microsoft SQL. Najpierw uczestnik dokona przywracania za pomocą pełnej kopii zapasowej bazy danych, a następnie dokona drugiego przywracania za pomocą różnicowej kopii zapasowej bazy danych. Ostatecznie uczestnik dokona przywracania w określonym momencie za pomocą kopii zapasowych dziennika transakcji.

Lekcje:

 • Przywracanie baz danych w serwerze Microsoft SQL
 • Wykonywanie przywracania za pomocą pełnej kopii zapasowej bazy danych
 • Wykonywanie drugiego przywracania za pomocą różnicowej kopii zapasowej bazy danych
 • Wykonywanie przywracania w określonym momencie za pomocą kopii zapasowych dziennika transakcji

 

Laboratorium: Przywracanie Baz Danych SQL Server

 • Utworzenie i wykonanie zapytania Transact-SQL wykonującego przywracanie
 • Utworzenie różnicowej kopii zapasowej bazy danych
 • Wykonanie przywracania w określonym momencie za pomocą SSMS

 

Moduł 7: Automatyzacja Zarządzania SQL Server

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą automatyzować zarządzanie w serwerze Microsoft SQL. Najpierw uczestnik włączy agenta SQL Servera do automatyzacji, a następnie utworzy, uruchomi i zaplanuje zadanie. Następnie uczestnik utworzy pojedynczy plan konserwacji z harmonogramem i wreszcie utworzy wielopojedynczy plan konserwacji.

Lekcje:

 • Automatyzacja zarządzania w serwerze Microsoft SQL
 • Włączanie agenta SQL Servera do automatyzacji
 • Tworzenie, uruchamianie i planowanie zadania
 • Tworzenie pojedynczego planu konserwacji
 • Tworzenie wielopojedynczego planu konserwacji

 

Laboratorium: Automatyzacja Zarządzania SQL Server

 • Utworzenie zadania agenta SQL Servera do tworzenia kopii zapasowej bazy danych
 • Tworzenie i uruchamianie planów konserwacji za pomocą SSMS

 

Moduł 8: Konfiguracja Bezpieczeństwa dla Agenta SQL Server

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą konfigurować bezpieczeństwo dla automatyzacji w serwerze Microsoft SQL. Najpierw uczestnik stworzy i uruchomi zadanie, podając tożsamość użytkownika, a następnie utworzy zadanie do wykonywania operacji na plikach.

Lekcje:

 • Konfiguracja bezpieczeństwa dla automatyzacji w serwerze Microsoft SQL
 • Tworzenie i uruchamianie zadania przez podanie tożsamości użytkownika
 • Tworzenie zadania do wykonywania operacji na plikach

 

Laboratorium: Konfiguracja Bezpieczeństwa dla Agenta SQL Server

 • Włączenie Agenta SQL Server i zadania do automatycznego tworzenia kopii zapasowej
 • Automatyzacja operacji na plikach przy właściwych uprawnieniach
 • Tworzenie i włączanie proxy

 

Moduł 9: Zarządzanie Alertami i Powiadomieniami w SQL Server

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą zarządzać alertami i powiadomieniami w serwerze Microsoft SQL. Najpierw uczestnik skonfiguruje Agenta SQL Servera do korzystania z poczty bazy danych, a następnie utworzy operatora i powiadomienie w celu monitorowania bazy danych. Ostatecznie uczestnik utworzy i przetestuje alert.

Lekcje:

 • Zarządzanie alertami i powiadomieniami w serwerze Microsoft SQL
 • Konfiguracja Agenta SQL Servera do korzystania z poczty bazy danych
 • Tworzenie operatora i powiadomienia do monitorowania bazy danych
 • Tworzenie i testowanie alertu

 

Laboratorium: Zarządzanie Alertami i Powiadomieniami w SQL Server

 • Konfiguracja Agenta SQL Servera do włączenia domyślnych profili poczty
 • Utworzenie zapytania wyświetlającego wszystkie wysłane e-maile z profili poczty
 • Automatyzacja powiadomień i alertów

 

Moduł 10: Śledzenie Dostępu do SQL Server za pomocą Rozszerzonych Zdarzeń

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą śledzić aktywność w serwerze Microsoft SQL. Najpierw uczestnik utworzy sesję Rozszerzonych Zdarzeń, a następnie skorzysta z XEvent Profiler. Następnie uczestnik użyje sesji Rozszerzonych Zdarzeń system_health.

Lekcje:

 • Utworzenie sesji Rozszerzonych Zdarzeń za pomocą XEvent Profiler
 • Użycie sesji Rozszerzonych Zdarzeń system_health

 

Laboratorium: Śledzenie Dostępu do SQL Server za pomocą Rozszerzonych Zdarzeń

 • Utworzenie grup Windows i kont użytkowników bazy danych
 • Utworzenie, uruchomienie i wyświetlenie sesji Rozszerzonych Zdarzeń
 • Przechwytywanie zdarzeń związanych z blokadami w SQL Serverze
 • Wyświetlenie system_health w formacie graficznym

 

Moduł 11: Monitorowanie Aktywności i Wydajności SQL Servera

W tym praktycznym module adaptacyjnym uczestnicy będą monitorować aktywność i wydajność serwera Microsoft SQL. Najpierw uczestnik będzie używać Monitora Aktywności w SQL Server Management Studio, a następnie dynamicznych obiektów zarządzania do wyświetlania aktywności. Ostatecznie uczestnik skonfiguruje zbieranie danych do analizy wydajności.

Lekcje:

 • Monitorowanie aktywności i wydajności serwera Microsoft SQL
 • Używanie Monitora Aktywności w SQL Server Management Studio
 • Używanie dynamicznych obiektów zarządzania do wyświetlania aktywności
 • Konfiguracja zbierania danych do analizy wydajności

 

Laboratorium: Monitorowanie Aktywności i Wydajności SQL Servera

 • Włączenie Monitora Aktywności w celu odkrycia działań blokujących i blokowanych połączeń
 • Użycie dynamicznych obiektów zarządzania (DMO) do przechwytywania działań
 • Konfiguracja magazynu danych zarządzania do zbierania danych
 • Włączenie zestawów kolekcji danych

 

Moduł 12: Import i Eksport Danych

W tym module uczestnicy będą importować i eksportować dane dla serwera Microsoft SQL. Uczestnicy nauczą się przenosić partycje dla transferu danych oraz korzystać z Kreatora Importu i Eksportu SQL Server. Użyją także narzędzia BCP i instrukcji BULK INSERT.

Lekcje:

 • Import i eksport danych dla serwera Microsoft SQL
 • Przenoszenie partycji dla transferu danych
 • Korzystanie z Kreatora Importu i Eksportu SQL Server
 • Użycie narzędzia BCP i instrukcji BULK INSERT

 

Laboratorium: Import i Eksport Danych

 • Wykonanie zapytania Transact-SQL, które tworzy funkcję partycjonowania, schemat i tabele
 • Inicjowanie i weryfikacja transferu danych
 • Wykonanie Importu i Eksportu danych za pomocą Kreatora Importu i Eksportu SQL Server
 • Utworzenie i wykonanie zapytania Transact-SQL, które importuje dane za pomocą różnych instrukcji
Pokaż więcej
Wymagania
 • Zaleca się, aby uczący mieli funkcjonalne zrozumienie lub praktyczne doświadczenie i wiedzę na temat systemów operacyjnych klienta Windows.
 • Zaleca się, aby uczący mieli funkcjonalne zrozumienie lub praktyczne doświadczenie i wiedzę na temat baz danych relacyjnych.
 • Zaleca się, aby uczący mieli funkcjonalne zrozumienie lub praktyczne doświadczenie i wiedzę na temat projektowania baz danych.
 • Zaleca się, aby uczący mieli funkcjonalne zrozumienie lub praktyczne doświadczenie i wiedzę na temat Transact-SQL (T-SQL).
W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3000,00 zł netto (3690,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 11-06-2024 09:00

Cena katalogowa: 3680,00 zł netto (4526,40 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 4200,00 zł netto (5166,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2000,00 zł netto (2460,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1600,00 zł netto (1968,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 12-08-2024 09:00

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.

Najbliższy termin: 20-05-2024 08:00

Cena katalogowa: 750,00 zł netto (922,50 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 07-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
19 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 4 dni , 32 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft