Usługa dedykowana jest wszystkim instytucjom publicznym, które na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zobligowane są do spełnienia stawianych wymogów.

UWAGA: Audyt spełnia wymogi wskazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dn. 12.10.2018r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w ramach Konkursu Grantowego CYFROWA GMINA. 

Audyty i diagnozy cyberbezpieczeństwa podlegają dofinansowaniu w ramach Konkursu Grantowego CYFROWA GMINA. 

 

Ważne informacje o audycie KRI

 • Urzędy miejskie
 • Urzędy gminne
 • Starostwa powiatowe
 • Powiatowe urzędy pracy
 • Placówki oświatowe
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Organy administracji rządowej
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
 • Sądy
 • Prokuratury 
 • oraz wiele innych
 • Obiektywna ocena wdrożonych w podmiocie polityk bezpieczeństwa informacji oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Poszerzanie świadomości w zakresie ryzyk i podatności systemu bezpieczeństwa informacji
 • Wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa
 • Uzyskanie wytycznych i zaleceń względem stosowanych środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony danych i informacji
 • Wzmocnienie sytemu ochrony danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego   
 • Przygotowanie podmiotu do kontroli organów uprawnionych do wykonywania kontroli w zakresie bezpieczeństwa informacji

Poniżej szczegółowa lista zagadnień, które zostaną zbadane podczas przeprowadzonego przez naszą firmę audytu bezpieczeństwa. Ta lista jest odzwierciedleniem wymogów zawartych w KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności)

 • Zapewnienie aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia,
 • Utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację,
 • Przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy,
 • Podejmowanie działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji,
 • Bezzwłoczna zmiana uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób,
 • Zapewnienie szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
  • zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
  • skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
  • stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.
 • Zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez:
  • monitorowanie dostępu do informacji,
  • czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
  • zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji.
 • Ustanowienie podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość,
 • Zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie,
 • Zawieranie w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji,
 • Ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych,
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:
  • dbałości o aktualizację oprogramowania,
  • minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
  • ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
  • stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,
  • zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
  • redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,
  • niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
  • kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa.
 • Bezzwłoczne zgłaszanie incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących.
Audyt KRI wykonujemy od 2012 roku. Mamy stałą kadrę, która cały czas podnosi swoje kwalifikacje. Masz pewność, że wykonany przez nas audyt przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa Twojego urzędu, a przecież o to nam chodzi? 

Każdy sporządzony przez nas raport zawiera:

 • Graficzne przedstawienie poziomu spełnienia wymogów
 • Część opisową dla każdego badanego  obszaru
 • Zestaw dedykowanych zaleceń
Rzeczywistość cały czas się zmienia. Dzisiaj jest "dobrze", a jutro...? Tego nie wie nikt. Dlatego jeżeli jesteś naszym Klientem, zawsze możesz się do nas zwrócić o pomoc. Jeżeli będzie trzeba przyjedziemy do Ciebie i pomożemy rozwiązać powstałe problemy lub zaradzić tym przyszłym.

Nasze osiągnięcia

Wykonaliśmy ponad 350 audytów KRI
Wieloletnie doświadczenie w badanej tematyce
Niezbędne uprawnienia wymagane przez rozporządzenie
Wykwalifikowany zespół audytorów wewnętrznych i wiodących