2022-10-03 - Szkolenie Adobe Photoshop - projektowanie i obróbka zdjęć. Poziom zaawansowany. | 2022-10-03 - Szkolenie AZ-500 Technologie zabezpieczeń platformy Microsoft Azure | 2022-10-03 - Szkolenie AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell | 2022-10-03 - Szkolenie MS-203T00 Microsoft 365 Messaging | 2022-10-03 - Szkolenie MS 55324 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 | 2022-10-04 - Szkolenie Python - podstawy programowania | 2022-10-04 - Szkolenie 55286 SharePoint 2019 Power User | 2022-10-05 - Szkolenie Skuteczny lider - poziomy przywództwa | 2022-10-06 - Szkolenie MS Project. Zarządzanie projektami. | 2022-10-06 - Szkolenie MS Excel - operacje zaawansowane | 2022-10-06 - Szkolenie MS Word - operacje zaawansowane | 2022-10-10 - Szkolenie Adobe Illustrator - podstawy | 2022-10-10 - Szkolenie zgodne z MS 20765 wdrażanie i udostępnianie bazy danych SQL | 2022-10-10 - Szkolenie zgodne z MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 | 2022-10-10 - Szkolenie MS Word - operacje średnio-zaawansowane | 2022-10-10 - Szkolenie AZ-204T00 Developing Solutions for Microsoft Azure | 2022-10-10 - Szkolenie zgodne z MS-030T00 Office 365 Administrator | 2022-10-10 - Szkolenie SC-900T00 Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals | 2022-10-10 - Szkolenie PL-200T00 Microsoft Power Platform Functional Consultant | 2022-10-10 - Szkolenie DP-420T00 Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

Nasze audyty bezpieczeństwa spełniają wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia określone w ZARZĄDZENIU NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Nasi audytorzy posiadają długoletnie doświadczenie i praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa. Posiadamy akredytowane certyfikaty audytora wiodącego zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ciągłości działania (ISO 27001, ISO 22301). Spełniamy wymogi stawiane zespołom audytowym w art. 15 Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także wymogi wskazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Inwestycje w ramach projektu, mogą zostać objęte finansowaniem  wyłącznie w przypadku wykazania przez świadczeniodawcę, wynikiem audytu bezpieczeństwa, zwiększenia  poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej .

Warto postawić na rzetelny audyt bezpieczeństwa, aby później nie żałować.

Zgodnie z zapisami umownymi o dofinansowanie pozyskane z Funduszu NFZ, w  okresie  od  dnia  zawarcia  umowy o finansowanie do  31 grudnia  2027 r.  Fundusz  oraz  Minister  Zdrowia  są uprawnieni   do   kontroli  prawidłowości   dokonywania przez  świadczeniodawcę rozliczeń   merytorycznych i finansowych wynikających z umowy i przyznanego finansowania, w szczególności w zakresie:

 1. zgodności realizowanych działań z działaniami określonymi w zarządzeniu;
 2. legalności i celowości wykorzystania finansowania przez świadczeniodawcę;
 3. sposobu i rodzaju prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach szczególnych oraz zarządzeniu;
 4. oceny  prawidłowości  dokonywania  przez świadczeniodawcę rozliczeń  merytorycznych  i finansowych wynikających z zarządzenia i przyznanego finansowania.

W  przypadku  stwierdzenia  wykorzystywania  przyznanego  finansowania  niezgodnie  z zarządzeniem i postanowieniami  umowy, świadczeniodawca MUSI zwrócić otrzymane środki  publiczne  wydatkowane  w sposób nieprawidłowy,  w terminie  15 dni  od  dnia doręczenia  wezwania  do zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od dnia otrzymania środków publicznych do dnia zwrotu na rachunek bankowy Oddziału Funduszu

Zaufaj doświadczeniu

Poniżej lista 10 obszarów, które zostaną zbadane podczas przeprowadzonego przez naszą firmę audytu zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. 

 • Organizacja zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Utrzymanie systemów informatycznych
 • Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług
Czy chcesz uniknąć problemów z otrzymaniem zwrotu środków poniesionych na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa?!

Nasze audyty spełniają wszystkie wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia określone w ZARZĄDZENIU NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
Nawet 900 tys. zł mogą otrzymać z NFZ placówki medyczne na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.   
O środki mogą wnioskować nie tylko same szpitale lecz świadczeniodawcy prowadzący w ramach umowy z NFZ:
- leczenie szpitalne,
- rehabilitację leczniczą,
- opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
- lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ finansuje wydatki poniesione od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.
Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wyciek danych, w tym danych osobowych pacjentów, blokowanie systemu informatycznego, czy szyfrowanie  plików przez cyberprzestępców mogą prowadzić do paraliżu i ogromnych strat w podmiotach leczniczych. Mogą także uniemożliwić przeprowadzanie planowanych operacji, co zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjentów – zaznacza Jarosław Olejnik, dyrektor w Centrali NFZ, który od lat zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informatycznego.

Dlatego, jak dodaje dyrektor Olejnik, NFZ oferuje szpitalom dodatkowe wsparcie finansowe na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Chodzi nawet o 900 tys. zł.
 

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Wioletta Rembek
Ekspert ds. bezpieczeństwa
wrembek@ntg.pl
tel. 607 033 279

Anna Rąkoska
Ekspert ds. bezpieczeństwa
arakoska@ntg.pl
tel. 507 039 553