Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolenie MS 55340 Developing ASP.NET Core Web Applications

Opinie
(0)
Dane szkolenia
Czas trwania
5 dni, 40 godzin
Poziom trudności
Możliwe opcje szkolenia
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Język szkolenia
polski
Szkolenie Szkolenie Cena katalogowa od 4400,00 zł netto (5412,00 zł brutto) Pozostałe ceny
Zaproponuj miejsce i termin
Informacje ogólne

O tym kursie

W tym 5-dniowym kursie zawodowi programiści webowi nauczą się tworzyć zaawansowane aplikacje ASP.NET Core przy użyciu narzędzi i technologii .NET. Główny nacisk zostanie położony na działania programistyczne, które poprawiają wydajność i skalowalność aplikacji internetowych.

Profil uczestników

Kurs przeznaczony jest dla zawodowych programistów webowych korzystających z narzędzia Microsoft Visual Studio w środowisku indywidualnym lub zespołowym, w małym lub dużym środowisku deweloperskim. Uczestnicy tego kursu są zainteresowani tworzeniem zaawansowanych aplikacji internetowych i chcą kompleksowo zarządzać renderowanym kodem HTML. Chcą tworzyć strony internetowe, które rozdzielają interfejs użytkownika, dostęp do danych i logikę aplikacji.

Czego się nauczysz?

 • Opisywać stos technologiczny Microsoft Web Technologies i wybierać odpowiednią technologię do tworzenia dowolnej aplikacji.
 • Projektować architekturę i implementację aplikacji internetowej, która spełni zestaw wymagań funkcjonalnych, wymagań dotyczących interfejsu użytkownika oraz uwzględni modele biznesowe.
 • Konfigurować potok aplikacji internetowych ASP.NET Core za pomocą oprogramowania pośredniczącego i wykorzystywać wstrzykiwanie zależności w całej aplikacji.
 • Tworzyć aplikację internetową, która wykorzystuje silnik routingu ASP.NET Core do prezentowania przyjaznych adresów URL i logicznej hierarchii nawigacji użytkownikom.
 • Tworzyć widoki w aplikacji, które wyświetlają i edytują dane oraz współdziałają z modelem i kontrolerami.
 • Łączyć aplikację ASP.NET Core z bazą danych za pomocą Entity Framework Core.
 • Wdrażać spójny wygląd i styl w całej aplikacji internetowej.
 • Pisać kod JavaScript, który działa po stronie klienta i wykorzystuje bibliotekę skryptów jQuery do optymalizacji responsywności aplikacji internetowej.
 • Dodawać pakiety po stronie klienta i konfigurować Task Runners.
 • Uruchamiać testy jednostkowe i narzędzia do debugowania na aplikacji internetowej w Visual Studio 2022.
 • Pisać aplikację, która uwierzytelnia i autoryzuje użytkowników do bezpiecznego dostępu do treści za pomocą Identity.
 • Budować aplikację, która odpiera złośliwe ataki.
 • Wykorzystywać pamięć podręczną do przyspieszania odpowiedzi na żądania użytkowników.
 • Wykorzystywać SignalR do umożliwienia dwukierunkowej komunikacji między klientem a serwerem.
 • Opisywać, czym jest interfejs API sieci Web i dlaczego programiści mogą dodać interfejs API sieci Web do aplikacji.
 • Opisywać, jak pakować i wdrażać aplikację internetową ASP.NET Core z komputera deweloperskiego na serwer internetowy.
Konspekt

Moduł 1: Eksploracja ASP.NET Core

Technologie webowe Microsoft ASP.NET Core pozwalają na tworzenie i hostowanie dynamicznych, potężnych i rozszerzalnych aplikacji internetowych. ASP.NET Core to otwarty, wieloplatformowy framework zbudowany na platformie .NET, który umożliwia tworzenie aplikacji internetowych. Możesz rozwijać i uruchamiać aplikacje internetowe ASP.NET Core na systemach Windows, macOS, Linux lub dowolnej innej platformie, która go obsługuje.

ASP.NET Core wspiera elastyczny, oparty na testach cykl rozwoju. Pozwala również na korzystanie z najnowszych standardów HTML oraz frameworków front-endowych takich jak Angular, React i inne.

Lekcje

 • Wprowadzenie do technologii internetowych firmy Microsoft
 • Pierwsze kroki z Razor Pages w ASP.NET Core
 • Wprowadzenie do ASP.NET Core MVC

 

Lab: Eksploracja ASP.NET Core

 • Eksploracja aplikacji z użyciem Razor Pages
 • Eksploracja aplikacji Web API
 • Eksploracja aplikacji

 

Lab: Instalacja i konfiguracja systemu Windows 7

 • Migracja ustawień przy użyciu narzędzia Windows Easy Transfer
 • Konfiguracja obrazu referencyjnego systemu Windows 7
 • Konfiguracja obrazu referencyjnego

 

Moduł 2: Projektowanie aplikacji internetowych w ASP.NET Core MVC

Microsoft ASP.NET Core MVC to model programistyczny, który można użyć do tworzenia potężnych i złożonych aplikacji internetowych. Jednak wszystkie złożone projekty rozwojowe, a w szczególności projekty duże, mogą być trudne i zawiłe do pełnego zrozumienia. Bez pełnego zrozumienia celów projektu nie można opracować skutecznego rozwiązania problemu klienta. Musisz wiedzieć, jak zidentyfikować zestaw potrzeb biznesowych i zaplanować aplikację internetową typu Model-View-Controller (MVC), aby sprostać tym potrzebom. Plan projektu, który tworzysz, zapewnia interesariuszom, że rozumiesz ich wymagania, oraz komunikuje funkcjonalność aplikacji internetowej, jej interfejs użytkownika, strukturę i przechowywanie danych programistom. Pisząc szczegółowy i dokładny plan projektu, możesz zagwarantować, że potężne funkcje MVC są używane efektywnie do rozwiązania problemów biznesowych klienta.

Lekcje

 • Planowanie w fazie projektowania projektu
 • Projektowanie modeli, kontrolerów i widoków

 

Lab: Projektowanie aplikacji internetowych w ASP.NET Core MVC

 • Planowanie klas modelu
 • Planowanie kontrolerów
 • Planowanie widoków
 • Projektowanie aplikacji internetowej typu MVC

 

Moduł 3: Konfigurowanie oprogramowania pośredniego i usług w ASP.NET Core

ASP.NET Core to framework, który umożliwia tworzenie wielu rodzajów aplikacji. W tym module przyjrzymy się oprogramowaniu pośredniemu, które ma szczególne znaczenie w kontekście potoku żądań ASP.NET Core, i pozwala na obsługę wielu oddzielnych żądań w zupełnie inny sposób i otrzymywanie oddzielnych odpowiedzi. Dowiesz się, jak wykorzystać framework ASP.NET Core do obsługi żądań i odpowiedzi za pomocą istniejącego oraz niestandardowego oprogramowania pośredniego oraz jak konfigurować usługi do użycia w oprogramowaniu pośrednim i w innych częściach aplikacji, takich jak kontrolery. Przyjrzymy się również usługom; klasom, które udostępniają funkcje, które możesz później użyć w różnych częściach aplikacji. Osiąga się to bez konieczności ręcznego śledzenia zakresu w każdym poszczególnym miejscu lub tworzenia instancji zależności, poprzez użycie wstrzykiwania zależności. Wstrzykiwanie zależności to technika używana przez ASP.NET Core, która pozwala nam dodawać zależności do kodu bez martwienia się o tworzenie obiektów, trzymanie ich w pamięci lub przekazywanie wymaganych zależności. Pozwala to na większą elastyczność aplikacji i zmniejszenie potencjalnych punktów awarii przy każdej zmianie usługi.

Lekcje

 • Konfigurowanie oprogramowania pośredniego
 • Konfigurowanie usług

 

Lab: Konfigurowanie oprogramowania pośredniego i usług w ASP.NET Core

 • Praca z plikami statycznymi
 • Tworzenie niestandardowego oprogramowania pośredniego
 • Użycie wstrzykiwania zależności
 • Wstrzykiwanie usługi do kontrolera

 

Moduł 4: Opracowywanie kontrolerów

ASP.NET Core MVC to framework do budowy aplikacji internetowych, który wykorzystuje wzorzec architektoniczny Model-View-Controller (MVC). Kontroler jest odpowiedzialny za przetwarzanie żądania internetowego poprzez interakcję z modelem, a następnie przekazanie wyników do widoku. Model reprezentuje warstwę biznesową, czasami nazywaną domeną, i może zawierać obiekty danych, logikę aplikacji i reguły biznesowe. Widok wykorzystuje dane otrzymane od kontrolera do wygenerowania kodu HTML lub innego wyniku, który jest wysyłany z powrotem do przeglądarki. W tym module skupimy się na opracowywaniu kontrolerów, specjalizowanych klas, które są centralne dla aplikacji MVC. Zrozumienie sposobu działania kontrolerów jest kluczowe dla możliwości tworzenia odpowiednich obiektów modelu, manipulowania nimi i przekazywania ich do odpowiednich widoków. Kontrolery mają kilka metod, które są nazywane „akcjami”. Kiedy aplikacja MVC odbiera żądanie, znajduje kontroler i akcję, która powinna obsłużyć to żądanie. Określa to za pomocą routingu adresów URL (URL), kolejnego bardzo ważnego pojęcia niezbędnego do opracowywania aplikacji MVC. Framework ASP.NET Core MVC zawiera elastyczny system routingu, który umożliwia definiowanie reguł mapowania adresów URL w aplikacjach. Aby maksymalizować ponowne wykorzystanie kodu w kontrolerach, ważne jest, aby wiedzieć, jak pisać filtry akcji. Możesz używać filtrów akcji do uruchamiania kodu przed lub po każdej akcji w aplikacji internetowej, przed każdą akcją w kontrolerze lub w innych kombinacjach akcji kontrolera.

Lekcje

 • Pisanie kontrolerów i akcji
 • Konfigurowanie tras
 • Pisanie filtrów akcji

 

Lab: Opracowywanie kontrolerów

 • Dodawanie kontrolerów i akcji do aplikacji MVC
 • Konfigurowanie tras za pomocą tabeli tras
 • Konfigurowanie tras za pomocą atrybutów
 • Dodawanie filtru akcji

 

Moduł 5: Opracowywanie widoków

Widoki są jednym z trzech głównych składników modelu programistycznego Model-View-Controller (MVC). Możesz zdefiniować interfejs użytkownika swojej aplikacji internetowej, tworząc widoki; kombinację znaczników HTML i kodu C#, który działa na serwerze sieciowym. Aby utworzyć widok, musisz umieć pisać znaczniki HTML i kod C# oraz używać różnych klas pomocniczych wbudowanych w MVC. Musisz również wiedzieć, jak tworzyć widoki częściowe i komponenty widoku, które renderują sekcje HTML, które mogą być ponownie używane w aplikacji internetowej. Przyjrzymy się również bardziej szczegółowo składni Razor do osadzania kodu opartego na .NET w stronach internetowych.

Lekcje

 • Tworzenie widoków za pomocą składni Razor
 • Używanie klas pomocniczych HTML i tagów pomocniczych
 • Ponowne użycie kodu w widokach

 

Lab: Opracowywanie widoków

 • Dodawanie widoków do aplikacji MVC
 • Dodawanie widoku częściowego
 • Dodawanie komponentu widoku

 

Moduł 6: Opracowywanie modeli

Większość aplikacji internetowych współdziała z różnymi typami danych lub obiektami. Na przykład aplikacja e-commerce zarządza produktami, koszykami, klientami i zamówieniami. Aplikacja sieci społecznościowych może pomagać w zarządzaniu użytkownikami, aktualizacjami statusu, komentarzami, zdjęciami i filmami. Blog służy do zarządzania wpisami na blogu, komentarzami, kategoriami i tagami. Gdy piszesz aplikację internetową typu Model-View-Controller (MVC), tworzysz model MVC, aby zamodelować dane dla swojej aplikacji internetowej. W ramach tego modelu tworzysz klasę modelu dla każdego rodzaju obiektu. Klasa modelu opisuje właściwości każdego typu obiektu i może zawierać logikę biznesową odpowiadającą procesom biznesowym. Dlatego model jest fundamentalnym klockiem w budowie aplikacji MVC. Przyjrzymy się również walidacji danych wprowadzanych przez użytkownika.

Lekcje

 • Tworzenie modeli MVC
 • Praca z formularzami
 • Walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika

 

Lab: Opracowywanie modeli

 • Dodawanie modelu
 • Praca z formularzami
 • Dodawanie walidacji

 

Moduł 7: Użycie Entity Framework Core w ASP.NET Core

Aplikacje internetowe często wymagają magazynu danych do przechowywania dynamicznych informacji, na przykład do tworzenia aplikacji internetowej, która ciągle się zmienia w odpowiedzi na działania użytkownika, czynności administracyjne i wydarzenia publikacyjne. Magazyn danych zwykle jest bazą danych, ale używane są także inne rodzaje magazynów danych. W aplikacjach Model-View-Controller (MVC) możesz utworzyć model, który implementuje logikę dostępu do danych i logikę biznesową. Alternatywnie można oddzielić logikę biznesową od logiki dostępu do danych, używając klasy repozytorium, którą kontroler może użyć do odczytu lub zapisu w bazie danych. Gdy piszesz aplikację ASP.NET, możesz użyć technologii Entity Framework Core (EF Core) i Language Integrated Query (LINQ), które sprawiają, że kod dostępu do danych jest bardzo szybki do napisania i prosty do zrozumienia. W tym module zobaczysz, jak zbudować stronę internetową opartą na bazie danych w ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework.

Lekcje

 • Wprowadzenie do Entity Framework Core
 • Praca z Entity Framework Core
 • Użyj Entity Framework Core, aby połączyć się z serwerem SQL firmy Microsoft

 

Lab: Użycie Entity Framework Core w ASP.NET Core

 • Dodawanie Entity Framework Core
 • Użyj Entity Framework Core do pobierania i przechowywania danych
 • Użyj Entity Framework Core, aby połączyć się z serwerem SQL firmy Microsoft

 

Moduł 8: Używanie szablonów, CSS i JavaScript w ASP.NET Core

Podczas tworzenia aplikacji internetowych należy zastosować spójny wygląd i funkcjonalność aplikacji. Zazwyczaj zawierają one spójne sekcje nagłówka i stopki oraz elementy nawigacyjne we wszystkich widokach. Microsoft ASP.NET Core używa specjalnych szablonów, zwanych układami, do osiągnięcia tego, wraz z arkuszami stylów kaskadowych (CSS), aby poprawić wygląd i użyteczność aplikacji internetowej. Możesz również tworzyć interaktywne elementy HTML, używając języka JavaScript, aby zapewnić kod po stronie klienta w aplikacji internetowej, wraz z klientem biblioteki JavaScript.

Lekcje

 • Używanie szablonów
 • Używanie CSS i JavaScript
 • Używanie bibliotek JavaScript

 

Lab: Używanie szablonów, CSS i JavaScript w ASP.NET Core

 • Zastosowanie układu i połączenie widoków z nim
 • Używanie CSS
 • Używanie bibliotek JavaScript

 

Moduł 9: Rozwój po stronie klienta

Podczas tworzenia aplikacji internetowej typu Model-View-Controller (MVC) może być potrzebna część logiczna do manipulowania danymi przed ich wyświetleniem użytkownikowi. W tej części aplikacji internetowej często używane są skrypty języka JavaScript (JS), aby manipulować danymi na stronie internetowej w przeglądarce, zanim zostaną wysłane z powrotem do serwera sieciowego. Aplikacje internetowe mogą również wymagać komunikacji z zewnętrznymi serwisami sieciowymi, takimi jak usługi internetowe, aby pobrać dodatkowe dane lub zaktualizować istniejące dane. W ASP.NET Core możesz użyć języka JavaScript, aby tworzyć skrypty, które wykonują kod po stronie klienta, a także możesz używać zewnętrznych bibliotek JS, takich jak jQuery, aby uprościć manipulowanie dokumentem HTML lub wysyłanie żądań sieciowych. Podczas korzystania z języka JavaScript w aplikacji internetowej musisz być świadomy niektórych problemów związanych z używaniem kodu po stronie klienta, takich jak kompatybilność przeglądarek, bezpieczeństwo i wydajność.

Lekcje

 • Pisanie kodu po stronie klienta
 • Praca z AJAX
 • Używanie jQuery

 

Lab: Rozwój po stronie klienta

 • Tworzenie funkcji JavaScript w aplikacji internetowej
 • Używanie AJAX do dynamicznego pobierania danych z serwera
 • Użycie jQuery do ułatwienia manipulacji HTML i wysyłania żądań sieciowych

 

Moduł 10: Testowanie, wdrażanie i konserwacja aplikacji ASP.NET Core

Tworzenie aplikacji internetowych w ASP.NET Core to proces, który obejmuje nie tylko tworzenie kodu, ale także testowanie, wdrażanie i konserwację aplikacji. Aby mieć pewność, że twoja aplikacja internetowa działa zgodnie z oczekiwaniami, musisz przetestować ją pod kątem różnych scenariuszy użycia, wydajności i bezpieczeństwa. Testowanie aplikacji internetowych obejmuje testowanie jednostkowe, testowanie integracyjne i testowanie funkcjonalne. Testowanie jednostkowe obejmuje testowanie każdej pojedynczej jednostki kodu, takiej jak metoda, klasa lub funkcja, w izolacji od innych jednostek kodu. Testowanie integracyjne polega na testowaniu interakcji między różnymi jednostkami kodu. Testowanie funkcjonalne polega na testowaniu aplikacji internetowej pod kątem wymagań biznesowych i zapewnienia, że działa ona zgodnie z oczekiwaniami. Po przetestowaniu aplikacji internetowej i upewnieniu się, że działa ona poprawnie, możesz ją wdrożyć na serwerze sieciowym, aby była dostępna dla użytkowników. Wdrażanie aplikacji internetowych może wymagać konfigurowania i zarządzania serwerami, utrzymywania kopii zapasowych danych i monitorowania wydajności aplikacji. Po wdrożeniu aplikacji internetowej musisz regularnie aktualizować ją, aby dodawać nowe funkcje, naprawiać błędy i zabezpieczać aplikację przed zagrożeniami.

Lekcje

 • Testowanie aplikacji ASP.NET Core
 • Wdrażanie aplikacji ASP.NET Core
 • Konserwacja aplikacji ASP.NET Core

 

Lab: Testowanie, wdrażanie i konserwacja aplikacji ASP.NET Core

 • Testowanie jednostkowe aplikacji internetowej
 • Testowanie integracyjne aplikacji internetowej
 • Testowanie funkcjonalne aplikacji internetowej
 • Wdrażanie aplikacji internetowej
 • Konserwacja aplikacji internetowej

 

Moduł 11: Zarządzanie bezpieczeństwem

Aplikacje internetowe są zwykle dostarczane za pośrednictwem przeglądarki internetowej, za pośrednictwem publicznej sieci Internet, do dużej liczby użytkowników. Oznacza to, że bezpieczeństwo musi zawsze być na pierwszym miejscu podczas tworzenia tych aplikacji, ponieważ oprócz legalnych użytkowników aplikacja będzie wystawiona na działanie szkodliwych stron trzecich. Użytkownicy mogą mieć dostęp anonimowy lub mogą mieć zidentyfikowaną tożsamość, a Ty musisz zdecydować, który użytkownicy mogą wykonywać jakie akcje. Autentykacja to proces ustalania tożsamości użytkownika, podczas gdy autoryzacja to proces, w którym już uwierzytelniony użytkownik otrzymuje dostęp do określonych działań lub zasobów. Korzystając z autoryzacji, możesz zapobiec użytkownikom dostępu do materiałów lub informacji poufnych i zasobów przeznaczonych dla innego użytkownika lub uniemożliwić im wykonywanie określonych działań. Koszty naruszeń bezpieczeństwa mogą być bardzo wysokie, prowadząc do utraty danych, działań prawnych i uszczerbku na reputacji. W ostatniej sekcji przyjrzymy się kilku konkretnym atakom, takim jak ataki typu cross-site scripting i wstrzykiwanie SQL, oraz temu, jak się przed nimi bronić.

Lekcje

 • Autentykacja w ASP.NET Core
 • Autoryzacja w ASP.NET Core
 • Obrona przed powszechnymi atakami

 

Lab: Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Użyj Identity
 • Dodaj autoryzację
 • Unikaj ataku na żądania cross-site forgery

 

Moduł 12: Wydajność i komunikacja

Nowoczesne aplikacje internetowe muszą być w stanie szybko reagować na dużą liczbę żądań użytkowników w krótkim czasie. Buforowanie pozwala przechowywać często występujące żądania, eliminując konieczność wielokrotnego wykonywania tej samej logiki. Dzięki różnym formom zarządzania stanem możesz budować aplikacje stanowe na podstawie protokołów internetowych bezstanowych, aby dostarczać odpowiedzi dostosowane do kontekstu użytkownika w ramach tej samej aplikacji. Na koniec, SignalR to łatwy w użyciu dwukierunkowy interfejs API komunikacyjny, który jest abstrakcją nad kilkoma różnymi protokołami komunikacji internetowej. Pozwala to na tworzenie logiki po stronie serwera do wysyłania treści do aplikacji internetowych opartych na przeglądarce w czasie rzeczywistym.

Lekcje

 • Wdrażanie strategii buforowania
 • Zarządzanie stanem
 • Wsparcie dla dwukierunkowej komunikacji

 

Lab: Wydajność i komunikacja

 • Wdrażanie strategii buforowania
 • Zarządzanie stanem
 • Dwukierunkowa komunikacja

 

Moduł 13: Wdrażanie interfejsów API sieciowych

Większość aplikacji internetowych wymaga integracji z zewnętrznymi systemami. Usługi internetowe reprezentacyjne (REST) pomagają ograniczyć obciążenie aplikacji i ograniczyć dane przesyłane między klientem a serwerami za pomocą otwartych standardów. Musisz wiedzieć, jak udostępnić interfejs API sieciowy, który implementuje usługi REST w swojej aplikacji ASP.NET. Musisz również wiedzieć, jak wywołać interfejs API sieciowy, używając zarówno kodu po stronie serwera, jak i kodu po stronie klienta, aby konsumować zewnętrzne interfejsy API sieciowe w stylu REST.

Lekcje

 • Wprowadzenie do interfejsów API sieciowych
 • Rozwijanie interfejsu API sieciowego
 • Wywoływanie interfejsu API sieciowego

 

Lab: Wdrażanie interfejsów API sieciowych

 • Dodawanie akcji i wywoływanie ich przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge
 • Wywoływanie interfejsu API sieciowego przy użyciu kodu po stronie serwera
 • Wywoływanie interfejsu API sieciowego przy użyciu jQuery

 

Moduł 14: Hostowanie i wdrażanie

Aby skonfigurować aplikację ASP.NET Core dla środowiska produkcyjnego, będziesz musiał wykonać wiele kroków, w tym kompilację i przygotowanie zasobów, a następnie wdrożyć ją na dedykowany serwer lub usługę, która będzie hostować aplikację. Zazwyczaj musi być to dostępne z publicznej sieci Internet. Istnieje wiele różnych technologii, które można użyć do hostowania aplikacji, i powinieneś wybrać taką, która jest odpowiednia dla Twoich wymagań. Na przykład możesz wybrać dostawcę serwera WWW na własnym sprzęcie i infrastrukturze, korzystając z systemu Microsoft Windows Server i usługi Internet Information Services (IIS), lub nawet użyć systemów operacyjnych o otwartym kodzie źródłowym i aplikacji serwera WWW, takich jak NGINX lub Apache. Możesz także wdrożyć swoją aplikację do usługi chmurowej, takiej jak Microsoft Azure, i płacić i skalować usługę w zależności od wymagań. W tym module przeanalizujemy te opcje, a w szczególności możliwości Microsoft Azure.

Lekcje

 • Hostowanie i wdrażanie w lokalnym środowisku
 • Wdrażanie do platformy Microsoft Azure
 • Przegląd podstawowych zagadnień związanych z platformą Microsoft Azure

 

Lab: Hostowanie i wdrażanie

 • Wdrażanie aplikacji internetowej w platformie Microsoft Azure
 • Przesyłanie obrazu do magazynu blobów Azure
Pokaż więcej
Wymagania
 • Doświadczenie z Visual Studio.
 • Doświadczenie w programowaniu w języku C# oraz znajomość koncepcji takich jak wyrażenia Lambda, LINQ i anonimowe typy.
 • Doświadczenie w korzystaniu z .NET.
 • Doświadczenie w HTML, CSS i JavaScript.
 • Doświadczenie w zapytaniach i manipulacji danymi za pomocą ADO.NET.
 • Znajomość struktur danych XML i JSON.

 

W cenę szkolenia wliczono
 • Certyfikat Microsoft
 • Autoryzowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (Skillpipe)
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Notatnik, długopis (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Obiad (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 
Dofinansowanie

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

 

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

PARP Grupa PFR logo-RGB-duze - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Powiązane szkolenia
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1200,00 zł netto (1476,00 zł brutto)
1 dzień / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: 13-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 4000,00 zł netto (4920,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 3500,00 zł netto (4305,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3200,00 zł netto (3936,00 zł brutto)
4 dni / 32 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 3900,00 zł netto (4797,00 zł brutto)
5 dni / 40 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 1900,00 zł netto (2337,00 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Przygotowuje do egzaminu Pearson VUE
Szkolenie autoryzowane Microsoft
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 2400,00 zł netto (2952,00 zł brutto)
Cena promocyjna: od 2200,00 zł netto (2706,00 zł brutto)
3 dni / 24 godzin
oceny
Bestsellery
Gwarancja jakości szkolenia.
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
1 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 25-04-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
31 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.

Najbliższy termin: 20-05-2024 08:00

Cena katalogowa: 750,00 zł netto (922,50 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)
2 dni / 8 godzin
oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 13-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)
Cena promocyjna: od 620,00 zł netto (762,60 zł brutto)
2 dni / 16 godzin
74 oceny
Gwarancja jakości szkolenia.
Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Najbliższy termin: 07-05-2024 09:00

Cena katalogowa: 960,00 zł netto (1180,80 zł brutto)
Cena promocyjna: od 850,00 zł netto (1045,50 zł brutto)
2 dni / 12 godzin
19 oceny
Możliwe terminy szkoleń
Zaproponuj miejsce i termin
Opinie
(0)
Dodaj
Dane szkolenia
 • Czas trwania: 5 dni , 40 godzin
 • Poziom trudności:
 • Język: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Prowadzący
 • Możliwe opcje szkolenia:
  Szkolenie stacjonarne w siedzibie NTG.
  Gwarancja jakości szkolenia.
  Możliwość szkolenia zdalnego przez internet
  Szkolenie autoryzowane Microsoft