Szkolimy
i audytujemy od ponad 21 lat.

Szkolimy i audytujemy od ponad 21 lat.

Audyt SZBI

SZBI – Audyt, Dostosowanie Dokumentacji, Wdrożenie

SZBI – Audyt, Dostosowanie Dokumentacji SZBI, Wdrożenie SZBI

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) to zestaw dokumentów, procedur oraz zabezpieczeń fizycznych i cybernetycznych, które zapewniają zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa informacji. Audyt SZBI, czyli audyt bezpieczeństwa informacji, opiera się na kilku kluczowych filarach:

 • ISO 27001 – Bezpieczeństwo informacji
 • ISO 22301 – Ciągłość działania
 • Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Dostosowanie dokumentacji SZBI

Dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) jest kluczowym elementem zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi oraz utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Proces ten polega na przekształceniu i aktualizacji istniejących dokumentów, procedur oraz polityk bezpieczeństwa w sposób, który odzwierciedla specyficzne potrzeby i charakterystykę danej organizacji.

Kluczowe Aspekty Dostosowania Dokumentacji SZBI

 1. Analiza Obecnej Dokumentacji: Przeprowadzenie szczegółowej analizy obecnych dokumentów i procedur, aby zidentyfikować luki i obszary wymagające poprawy.
 2. Indywidualne Dostosowanie: Dokumentacja powinna być dostosowana do specyfiki organizacji, jej struktury oraz obowiązujących przepisów prawa, takich jak RODO, ESG, Ustawa EAA, dyrektywy CER i NIS2.
 3. Spójność i Jednolitość: Dokumenty muszą być spójne i jednolite, co oznacza, że nie powinno być sprzeczności ani nadmiarowych informacji.
 4. Uwzględnienie Ryzyk: Dokumentacja powinna uwzględniać analizę ryzyk oraz plany postępowania z nimi, co jest kluczowe dla proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 5. Regularne Aktualizacje: Dokumenty powinny być regularnie aktualizowane w odpowiedzi na zmiany w przepisach, technologii oraz strukturze organizacyjnej.

Korzyści z Dostosowania Dokumentacji SZBI

Dostosowanie dokumentacji SZBI przynosi wiele korzyści, w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji, poprawę zgodności z regulacjami prawnymi oraz usprawnienie wewnętrznych procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto, dobrze przygotowana dokumentacja ułatwia przeprowadzanie audytów oraz może być dowodem na zgodność z wymaganiami prawnymi podczas kontroli zewnętrznych.

Audyt SZBI

Weryfikuje zarówno dokumentację, jak i praktyczne stosowanie procedur oraz zabezpieczeń. Przegląd SZBI, oferowany przez NT Group, obejmuje wszystkie elementy składające się na system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prawidłowe dostosowanie dokumentacji SZBI nie polega na prostym kopiowaniu dostępnych wzorów, lecz na indywidualnym dostosowaniu do specyfiki organizacji, obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych procedur. Ponadto, należy uwzględniać współistniejące regulacje, takie jak RODO, ESG, Ustawa EAA, dyrektywy CER i NIS2, a także inne branżowe przepisy, aby dokumentacja była spójna i jednolita.

Wdrożenie SZBI

Wdrożenie SZBI to nie tylko posiadanie odpowiedniej dokumentacji, ale także przestrzeganie założonych procedur oraz zabezpieczeń. Dlatego kluczowe jest:

 • Stały monitoring oraz walidacja dokumentacji na podstawie analizy ryzyka oraz incydentów.
 • Bieżące wprowadzanie korekt do dokumentacji w oparciu o doświadczenia z realizacji procedur.
 • Cykliczne audyty zewnętrzne, czyli kontrole SZBI, które zapewniają świeże spojrzenie na aktualną sytuację.

Tworzenie Specyfikacji Ofertowej do audytu SZBI

Instytucje, które chcą skorzystać z usług aktualizacji lub utworzenia kompletnej dokumentacji SZBI, powinny zwrócić szczególną uwagę na doświadczenie firmy audytorskiej. Niskie ceny często idą w parze z niską jakością usług, ponieważ polegają na wykorzystywaniu gotowych wzorów z internetu. Dlatego ważne jest, aby podczas organizowania postępowania przetargowego lub zapytań ofertowych jasno określić wymagania dotyczące dokumentacji oraz zweryfikować doświadczenie wykonawcy, aby uniknąć nieprawidłowo sporządzonego i wdrożonego SZBI.

Elementy Dokumentacji SZBI

Dokumentacja SZBI obejmuje m.in.:

 • Deklaracja Stosowania
 • Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja upoważnień
 • Oświadczenie o poufności
 • Wniosek o zarejestrowanie użytkownika
 • Umowa powierzenia
 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za klucze
 • Ewidencja pracowników do dysponowania kluczami
 • Ewidencja przenośnych nośników danych
 • Harmonogram tworzenia kopii zapasowych
 • Analiza ryzyka i plan postępowania z ryzykiem
 • Inwentaryzacja i klasyfikacja informacji
 • Arkusz inwentaryzacji
 • Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia incydentu
 • Raport z naruszenia ochrony danych
 • Ocena wagi naruszenia
 • Ewidencja naruszeń
 • Ewidencja kluczy kryptograficznych
 • Zarządzanie Ciągłością Działania
 • Lista kontaktowa
 • Scenariusze stosowania
 • Procedury ogólne
 • Procedury szczegółowe

Procedury do Wdrożenia SZBI

Tworząc zapytanie ofertowe, warto dołączyć pełną listę dokumentacji oraz procedur, które mają być wdrożone w organizacji.

Usługi NT Group

Firma NT Group, bazując na swojej wiedzy oraz doświadczeniu, oferuje pełen zakres usług związanych z audytem SZBI, czyli przeglądem bezpieczeństwa informacji, tworzeniem oraz aktualizacją dokumentacji, a także wdrożeniem SZBI. Dzięki temu, instytucje mogą być pewne, że ich system zarządzania bezpieczeństwem informacji będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz skutecznie chronił dane.

Zadzwoń do Eksperta tel: 503 141 093