• kapitał regulacyjny
 • kapitał wewnętrzny/ kapitał ekonomiczny
 • Funkcje kapitału banku
 • Koncepcja filaru II
 • Etapy procesu ICAAP
 • Katalog ryzyk – ocena istotności oraz możliwości kwantyfikacji
 • Podejście do szacowania ryzyk trudno mierzalnych oraz ich ujęcie w kapitale wewnętrznym
 • Kapitał wewnętrzny vs. Kapitał regulacyjny
 • Ryzyko płynności
 • Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
 • Ryzyko koncentracji
 • Ryzyko operacyjne, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe
 • Ryzyko kapitałowe
 • Inne rodzaje ryzyka: strategiczne, kontrahenta, rezydualne, cyklu gospodarczego, kraju, modeli
 • Identyfikacja, analizy, pomiar / szacowanie wartości, kontrola
 • Sprawozdawczość wewnętrzna / sprawozdawczość zarządcza – zakres, częstotliwość, jednostki sprawozdawcze 
 • znaczenie procesu ICAAP w systemie zarządzania bankiem
 • budowa strategii i planów kapitałowych
 • przełożenie poziomu ryzyka banku na wielkość dodatkowych wymogów kapitałowych
 • testy warunków skrajnych
 • przegląd procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego

Wykład z licznymi przykładami z audytów z banków spółdzielczych. Wskazane zostaną również najczęściej popełniane błędy w szacowaniu kapitału wewnętrznego.

ADRESACI:

 • Członkowie zarządu banków spółdzielczych nadzorujący zarządzanie ryzykiem kapitałowym, adekwatność kapitałową
 • Specjaliści odpowiedzialni za wyznaczanie kapitału wewnętrznego, za zarządzanie adekwatnością kapitałową 
 • Pracownicy Kontroli Wewnętrznej

CEL KURSU

Doskonalenie wiedzy na temat szacowania kapitału wewnętrznego. Efektywna alokacja kapitału. Szacowanie kapitału wewnętrznego jako element łączący zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie kapitałem. Identyfikacja i prawidłowy pomiar ryzyka nieoczekiwanych strat.

Uczestnik będzie potrafił:

 • przeprowadzić kalkulację kapitału wewnętrznego
 • przeprowadzić alokację kapitału
 • ocenić adekwatność posiadanego kapitału
 • przeprowadzić przegląd procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego
 • nadzorować proces szacowania kapitału wewnętrznego

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

 • zapoznanie Regulacjami wewnętrznymi: strategią zarządzania i planowania kapitałowego, procedurą wyznaczania kapitału regulacyjnego, procedurą szacowania  i utrzymywania kapitału wewnętrznego w banku spółdzielczym
 • podstawowa wiedza nt. zarządzania ryzykiem, znajomość praktyki działania banku spółdzielczego
 • wskazane zapoznanie się zapisami Ustawy Prawo bankowe, Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym
 • Certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
 • Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź papierowej
 • Gwarancja jakości szkolenia
 • Materiały szkoleniowe, notatnik, długopis
 • Kontakt z trenerem po szkoleniu
 • Kawa, herbata, słodki poczęstunek 

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Zachęcamy firmy do uzyskania możliwości dofinansowania na szkolenia oferowane przez naszą firmę. W obecnej chwili istnieją dwa sposoby dzięki którym możesz uzyskać dofinansowanie.

 • Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). Dofinansowanie dostępne jest dla wszystkich firm zatrudniających średniorocznie do 250 pracowników (maksymalnie średnie przedsiębiorstwo)
 • Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  - dofinansowanie do 100%. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz kapitału.

Nasi pracownicy pomogą uzyskać dla Twojej firmy dofinansowanie. To naprawdę nie jest trudne. Jeżeli masz pytania  napisz lub zadzwoń do nas.

Zapraszamy!

WYKŁADOWCA/TRENER:

Menedżer z  kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami, projektami i procesami, w szczególności  w okresach wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych i restrukturyzacji, w sektorze bankowym, usługach.

 

Wieloletnia praca na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowej instytucji finansowej oraz nadzorze bankowym. Szczególne kompetencje w zarządzaniu zespołami, także w trudnych okresach zmian, restrukturyzacji oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań organizacyjnych. Praktyka w kierowaniu działaniami w obszarach sprzedażowych, jak
i wsparcia. Doświadczenie w zarządzaniu migracją procesów bankowych, implementowaniu systemów informatycznych. Praktyka w realizowaniu projektów z zakresu zarządzania strategicznego, tworzenia struktur i procesów, budowy
modeli biznesowych. Doświadczenie dotyczące procesu łączenia przedsiębiorstw. Znajomość sektora banków spółdzielczych. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla banków spółdzielczych.

 

Do głównych kompetencji należą: zarządzanie zespołami, audyt i zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami i projektami, znajomość produktów i procesów bankowych, optymalizacja struktur organizacyjnych, praktyka w przygotowywaniu planów ciągłości działania.

Opinie
 • Brak dodanych opinii
Dodaj opinie
Cena netto
0 zł
Czas trwania: 1 d,8 h
Poziom trudności
Język Polski,
Język materiałów Polski,
Prowadzący Autoryzowany trener, Wieloletni certyfikowany trener szkoleń interpersonalnych,
Możliwe opcje szkolenia