Aktualności strzałka dół
Rozmiar czcionki

Rozmiar czcionki:   A   A   A

1Obowiązek informacyjny RODO

24 maja 2018

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

Spełniamy obowiązek informacyjny wynikający Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwane RODO),

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NT Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traugutta 25 zwana dalej  „Administratorem”.

Wszelkie pytania związane z Ochroną Danych Osobowych możesz kierować do:

Inspektora ochrony danych powołanego przez Administratora - Tomasz Skibiński mail: iod@ntg.pl tel. 607 773 700.

Jakie dane są przetwarzane, na jakiej podstawie i jak zostały zebrane?

Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu na szkolenie/egzamin, zebrane podczas rozmów handlowych i telefonicznych, przekazanych w postaci wizytówek,  jak również zakupione w postaci bazy firm [od firmy Bisnode Polska Sp. z o.o. a w szczególności imię; nazwisko; adres e-mail; telefon;  są przetwarzane na potrzeby realizacji usług świadczonych przez naszą firmę, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie niezbędne do podpisania lub wykonania umowy) i lit. f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.

Na podstawie jakich innych podstaw prawnych przetwarzamy dane ?

W przypadku Pani/Pana zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych szkoleń/egzaminów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.  WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody oraz ustaniu terminów przewidzianych oddzielnymi przepisami prawa.

Jakie prawa Ci przysługują ?

Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawodo uzyskania kopii danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnienie pracownicy Działu Szkoleń, Działu IT i Sekretariatu oraz ich bezpośredni przełożeni jak również Zarząd Spółki. W przypadku zgody, Pana/Pani dane przekazane zostaną również do: Administratorów Centrum Egzaminacyjnego [Pearson VUE, Certiport, PTI (ECDL)]

Administrator może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

- podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy i / lub umowę powierzenia danych [Przetwarzający dane] w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: trenerzy zewnętrzni prowadzący szkolenia, współpracujące firmy szkoleniowe, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem,

- organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w tym:

Microsoft; Pearson VUE; Certiport; PTI (ECDL); HPE. W przypadku ECDL przetwarzany będzie również Pani/Pana numer Pesel

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania chyba, że wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach szkoleniowych/egzaminacyjnych i innych usługach świadczonych przez naszą firmę.

pracujemy dla
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje podaj swój e-mail: